PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Neiss ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Neiss.ee veebikaubamaja kuulub Tember Grupp OÜ-le. Tember Grupp OÜ vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.

Kauba puuduse ilmnemisel peab ostja hiljemalt kahe kuu jooksul sellest Tember Grupp OÜ’d teatama, ehk esitama pretensiooni (VÕS § 220, lg 1).

Tember Grupp OÜ ei vastuta kliendi süül toote puuduste tekkimise eest ega puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

Juhul kui toode ei vasta lepingutingimustele, tal esineb puudusi või rikkeid, on kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist. Juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi, on Kliendil õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.